تماس با دبیرخانه چهارمین همایش
آدرس: زنجان، کیلومتر 5 جاده قدیم میانه، دانشگاه زنجان، گروه زمین شناسی، طبقه دوم. دبیرخانه چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
 
دبیر علمی: دکتر افشین زهدی    02433054563                                                  دبیر اجرایی: دکتر جواد ربانی       02433054497